Nowe prawo zmniejszenie zakresu informacyjnego egib budowlane - obowiązek ustanowienia kierownika prac geodezyjnych w przypadku uzyskiwania każdej z prac geodezyjnych przedmiotowe omówienie tematu w sposób klarowny i skrupulatny wyjaśni podstawy również cele wprowadzonych zmian w Ustawie Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz ich działanie na bieżącą pracę osób z propozycja wprowadzenia obowiązku przekazywania informacji o wynikach weryfikacji za pomocą środków komunikacji elektronicznej branży geodezyjnej. Powyższe zmiany wchodzą w życie 1 sierpnia 2020r. Ustawodawca zdecydował się na zmianę przedmiotowej ustawy po największej części wskutek na wzrastający problem nadmiernych ograniczeń (w tym biurokratycznych) występujących w procesie prowadzenia prac geodezyjnych i kartograficznych połączonych między innymi ze zgłaszaniem prac geodezyjnych i kartograficznych, uchylenie instytucji uwierzytelniania dokumentów opracowanych na podstawie wykonanych prac geodezyjnych na potrzeby postępowań" udostępnianiem materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, opłatami za przedmiotowe udostępnianie, przekazywaniem wyników prac geodezyjnych i kartograficznych także ich weryfikacją. Dodatkowo zmieniona ustawa przewiduje zmiany w obszarze procedury uzyskiwania upełnomocnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii. Powstały dodatkowo regulacje przyspieszające proces inwestycyjny poprzez wprowadzenie podstaw prawnych umożliwiających udostępnianie dokumentów planistycznych z wykorzystaniem technik geinformacyjnych. Do tej pory bowiem nie istniały cyfrowe dane przestrzenne, jakie w sposób jednolity, precyzyjny i wiarygodny prezentowałyby informacje o istniejącym pokryciu planistycznym w skali kraju. Część jednostek samorządu terytorialnego udostępniała te dane na lokalnych lub regionalnych geoportalach, inne wyłącznie w ramach Biuletynu Informacji Publicznej, a nie zawsze wcześniejszy to informacje kompletne. Proces inwestycyjny jest spowolniony głównie ze względu na utrudniony dostęp do informacji o planowanym zagospodarowaniu przestrzennym, wobec czego ustawodawca podjął długo wyczekiwane zmiany.