foto

śródroczna sprawozdawczość finansowa

śródroczna sprawozdawczość finansowa i przekazanie gruntownej informacji dotyczącej zasad zamknięcia roku obrachunkowego w tym przeprowadzenia inwentaryzacji, wyceny aktywów i pasywów, tworzenie rezerw kalkulacji podatku dochodowego bieżącego i odroczonego z uwzględnieniem zmian wiążących od 2019 r. Przedstawione zostaną reguły sporządzania sprawozdań finansowych za pośrednictwem jednolitego pliku kontrolnego oraz przesyłanie danych do Sądu, Urzędu Skarbowego.

Zobacz więcej ...